Het WLTP-protocol

Realistischere verbruikscijfers

Het WLTP-protocol

De WLTP in het kort

De WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure) is een nieuw homologatieprotocol voor in de Europese Unie verkochte nieuwe auto's dat een nieuwe testcyclus en een nieuwe procedure voorschrijft voor de meting van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen bij lichte voertuigen* voor, onder gestandaardiseerde omstandigheden (uitgevoerd in een laboratorium).

*Lichte voertuigen = personenauto's en lichte bedrijfswagens <= 3,5 ton

Man en vrouw rijden in hun DS
Man en vrouw lopen naar hun DS

Het WLTP-protocol komt in de plaats van de NEDC-homologatieprocedure die sinds 1992 van toepassing was. Sinds september 2017 zijn alle nieuwe modellen die op de markt komen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol. Vanaf september 2018 moeten alle verkochte nieuwe auto's zijn gehomologeerd volgens het WLTP-protocol. Dit nieuwe protocol van laboratoriumtests wordt aangevuld met een meting van de uitstoot van schadelijke stoffen onder praktijkomstandigheden: Real Driving Emissions (RDE).

Het nieuwe WLTP-protocol geeft consumenten een realistischer beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe auto's.

DS Automobiles en het nieuwe WLTP-protocol

Voor wat betreft de uitstoot van NOx voldoen alle modellen van DS Automobiles met een Euro 6.2-motor nu al aan de conformiteitscoëfficiënt van 1,5 (RDE-meting (Real Driving Emissions)) die wordt vereist door de Euro 6d-norm die pas in 2020 van kracht wordt.

Dankzij op de nieuwe regelgeving vooruitlopende technologische keuzes (SCRi voor dieselmotoren en GPFi voor benzinemotoren) zijn onze modellen nu al gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (vanaf september 2018 verplicht voor alle personenauto's), waarbij de gebruiksomstandigheden van auto's van klanten beter worden benaderd.

De klant staat voor ons altijd centraal. Het is daarom vanzelfsprekend dat wij voorstander zijn van de invoering van procedures die representatief zijn voor het gebruik door onze klanten en dat wij ernaar streven vooruit te lopen op nieuwe procedures om onze technologische voorsprong te behouden.Om onze klanten zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, publiceren wij op onze website het brandstofverbruik (sinds 2016) en de NOx-uitstoot (sinds maart 2018) van onze modellen onder realistische omstandigheden, gemeten volgens een protocol dat samen met NGO's (T&E en FNE) is ontwikkeld en door een onafhankelijke derde partij (het certificeringsbureau Veritas) is gecertificeerd.

Wat verandert er door de WLTP?

Veranderingen aan de gestandaardiseerde testprocedures

Veranderingen aan de gestandaardiseerde testprocedures

Van NEDC naar WLTP

Het belangrijkste doel van de nieuwe procedure WLTP is om de homologatietests representatiever te maken ten opzichte van het gebruik van auto's en hun technologieën in de praktijk. Ten opzichte van de sinds de jaren 90 toegepaste NEDC-cyclus gelden striktere testomstandigheden en dient de testrijder een meer dynamische rijstijl aan te houden. De WLTP is gebaseerd op werkelijke rijgegevens, terwijl de NEDC uitgaat van theoretische rijprofielen.

De WLTP levert bovendien nauwkeurigere waarden op, omdat hierbij rekening wordt gehouden met de specificaties van elke auto met inbegrip van optionele uitrusting die een significante invloed kan hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Voor dezelfde auto zijn de WLTP-waarden in bepaalde gevallen hoger dan de NEDC-waarden. Dit betekent niet dat de auto minder zuinig is geworden, maar dat er een nieuwe meting is toegepast volgens een grondigere en langere testprocedure die meer in overeenstemming is met het gebruik van auto's in de praktijk.

NEDC t.o.v. WLTP

Belangrijkste verschillen tussen de twee testprocedures

NEDC WLTP
Testcyclus Eén testcyclus Rijcyclus die representatiever is voor rijomstandigheden in de praktijk
Duur van de cyclus 20 minuten 30 minuten
Afstand van de cyclus 11 kilometer 23,25 kilometer
Rijfases

2 fases, 66% in stadsverkeer en 34% op buitenwegen

4 dynamischere rijfases, 52% in stadsverkeer en 48% op buitenwegen
Gemiddelde snelheid 34 km/h 46,5 km/h
Maximale snelheid 120 km/h 131 km/h
Invloed van individuele opties De NEDC houdt geen rekening met invloeden op de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik Er wordt rekening gehouden met optionele uitrusting (die per model kunnen variëren)
Schakelmomenten Vaste schakelmomenten De schakelmomenten worden per auto berekend
Testtemperaturen Metingen uitgevoerd tussen de 20°C en 30°C Tests uitgevoerd bij 23°C, CO2-waarden gecorrigeerd naar 14°C

Uitstoot onder realistische rijomstandigheden

Real Driving Emissions (RDE)

Aanvullend op het WLTP-homologatieprotocol geldt vanaf september 2018 dat alle autofabrikanten de uitstoot van hun modellen moeten meten onder realistische rijomstandigheden (RDE). Dit heeft betrekking op alle nieuwe auto's die worden verkocht in de EU en in de landen Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en IJsland.

In de RDE-tests wordt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof op de openbare weg gemeten, zodat de gemeten waarden zo realistisch mogelijk zijn.

Veelgestelde vragen

Waar staat WLTP voor?

WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (wereldwijde geharmoniseerde testprocedure voor personenauto's en lichte bedrijfswagens).

Het is een nieuwe testprocedure die een realistischere afspiegeling geeft van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto in de praktijk. Vanaf september 2018 moeten alle auto's waarvoor voor het eerst een kenteken wordt aangevraagd, WLTP-gecertificeerd zijn. Het WLTP-protocol vervangt geleidelijk de oude NEDC-procedure (New European Driving Cycle).

Wat houdt een WLTP-rijcyclus in?

Het brandstofverbruik en de uitstoot van een auto zijn altijd afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder. Daarom is aan de hand van een groot aantal wereldwijd verzamelde gegevens de WLTP-norm bepaald. Deze gegevens zijn gebruikt om vier representatieve rijfases met vier gemiddelde snelheden te bepalen: laag, gemiddeld, hoog en zeer hoog.

Gedurende elk van deze fases worden verschillende situaties (remmen, gas geven, stoppen) in de meting meegenomen zodat de meting een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de alledaagse rijomstandigheden. De combinatie van deze rijfases is de "rijcyclus".

Het brandstofverbruik wordt gepresenteerd voor elk van de vier rijfases afzonderlijk, met een gecombineerde algemene waarde voor auto's met een benzine- of dieselmotor, met hybridetechnologie of met plug-inhybridetechnologie.

Wat betekent WLTP voor mij?

De invoering van het WLTP-protocol betekent dat de fabrieksopgave van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot representatiever is voor realistische rijomstandigheden.

Omdat bij de WLTP-procedure ook rekening wordt gehouden met de specifieke opties (bijvoorbeeld winterbanden of een panoramadak) van een auto, kunnen realistischere waarden worden verkregen die gebaseerd zijn op de exacte configuratie van uw auto.

Dat de waarden realistischer zijn, betekent automatisch dat er voor auto's met een verbrandingsmotor hogere waarden voor het brandstofverbruik en de uitstoot gelden en dat er voor elektrische auto's (en plug-in hybrides) een kleinere actieradius wordt opgegeven. Dit kan ook betekenen dat er meer auto's getroffen worden door de CO2-toeslag op de BPM. WLTP-gehomologeerde auto's zullen in Frankrijk echter blijven worden belast op basis van de NEDC-waarden. Op korte termijn zal er dus niets veranderen aan de belastingsystemen op basis van de CO2-uitstoot (CO2-toeslag, Franse belasting op auto's van de zaak).

Waar staat RDE voor?

RDE staat voor "Real Driving Emissions" (uitstoot onder realistische rijomstandigheden). Het betreft een nieuwe procedure voor het meten van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof.

Zoals de naam al aangeeft worden de metingen voor de RDE op de openbare weg uitgevoerd, en niet in een laboratorium. Deze metingen worden verricht met een intelligent apparaat dat PEMS (Portable Emissions Measurement System - draagbaar systeem voor het meten van de uitstoot) wordt genoemd en tijdens de testrit aan de achterzijde van de auto is bevestigd.

Waar staat Euro 6 voor?

Euro 6 is de huidige Europese norm waarin de maximale uitstoot van schadelijke stoffen is vastgelegd. De in deze norm vastgelegde maximale waarden voor de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden zijn lager dan in de vorige norm Euro 5.

Vanaf september 2018* wordt de tweede fase van de Euro 6-norm van kracht: de Euro 6.2-norm. In deze norm is ten opzichte van de eerste fase een nog lagere maximale waarde voor de uitstoot van fijnstof door auto's met een benzinemotor vastgelegd.

* Van toepassing op nieuwe auto's. Voor nieuwe modellen zijn de nieuwe emissienormen al een jaar eerder van kracht geworden.

Wat is selectieve katalytische reductie?

Om de uitstoot van schadelijke stoffen van een auto nog verder te beperken, wordt bij auto's met een dieselmotor vloeibare ammoniak (AdBlue®) in het uitlaatsysteem geïnjecteerd. De selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic Reduction - SCR) met AdBlue® beperkt de uitstoot van stikstofoxiden met tot wel 90%. Het resterende uitlaatgas bestaat daardoor hoofdzakelijk uit waterdamp, stikstof en CO2.